பைரவரின் 64 அம்சங்கள்

பைரவரின் 64 அம்சங்கள்

பைரவர் மற்றும் யோகினி 1. நீலகண்ட பைரவர் – ஜயா 2. விசாலாட்சி பைரவர் – விஜயா 3. மார்த்தாண்ட பைரவர் – ஜயந்தி 4. முன்டனப்பிரபு பைரவர் &#8211...
read more
1 3 4 5