பத்மஸ்ரீ விவசாயியுடன் ஒரு நாள்

பத்மஸ்ரீ விவசாயியுடன் ஒரு நாள்

படிப்பு இல்லை, விவசாயம் தெரியவில்லை, கையில் பணம் இல்லை, காலம் கை கூடவில்லை, வாழ வழியில்லை. இனி நமக்கு வாழ்வும் இல்லை என அன்று மனைவிய...
read more
சரித்திரம் படைத்த விவசாயி

சரித்திரம் படைத்த விவசாயி

“முடியாது…இது நடக்காது..!” என்று எடுத்த காரியத்தில் இருந்து ஒதுங்கிக் கொள்பவர்கள் பல பேர். ‘...
read more