ராசிக்கு உரிய நட்சத்திரங்கள்

ராசிக்கு உரிய நட்சத்திரங்கள்

read more
நட்சத்திரங்களுக்குரிய கிரகம் / தெய்வங்களும்

நட்சத்திரங்களுக்குரிய கிரகம் / தெய்வங்களும்

நட்சத்திரங்கள் – கிரகம் – தெய்வம் கார்த்திகை, உத்திரம், உத்திராடம் – சூரியன் (ஞாயிறு) – சிவன் ரோகி...
read more
நட்சத்திரங்களின் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்கள்

நட்சத்திரங்களின் அதிர்ஷ்ட தெய்வங்கள்

read more
பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?

பஞ்சாங்கம் என்றால் என்ன?

read more
தமிழ் ஆண்டுகள் எத்தனை?

தமிழ் ஆண்டுகள் எத்தனை?

ஆண்டுகளைக் கணக்கிட நமது முன்னோர் சுழற்சி முறையில் அறுபது ஆண்டுகள் திரும்பத் திரும்ப வருவதாகக் ...
read more
தமிழ் மாதங்களும் அவற்றின் வடமொழிப் பெயர்களும்!

தமிழ் மாதங்களும் அவற்றின் வடமொழிப் பெயர்களும்!

read more
அயனங்களும் ருதுக்களும் அவற்றின் வடமொழிப் பெயர்களும்

அயனங்களும் ருதுக்களும் அவற்றின் வடமொழிப் பெயர்களும்

read more
கிழமைகளும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

கிழமைகளும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

read more
நட்சத்திரங்களும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

நட்சத்திரங்களும் அவற்றின் சங்கல்ப பெயர்களும்

நட்சத்திரங்கள் – 27 வான் வட்டப்பதையில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் இருபத்தேழும் பன்னிரண்டு ராசிகளுக்கு...
read more
15 திதிகளின் பெயர்கள்

15 திதிகளின் பெயர்கள்

read more