தங்கத்தை நமக்குத் தந்தது இந்த நட்சத்திரம்தான்

தங்கத்தை நமக்குத் தந்தது இந்த நட்சத்திரம்தான்

இந்த பூமியில் கிடைக்கும் உலோகங்களில் அதிக விலை மதிப்பு கொண்ட உலோகங்களில் ஒன்று தங்கம். இது ஆரம்ப காலங்களில் பூமியின் மைய பகுதியி...
read more
யார் இந்த உதயகுமார்?

யார் இந்த உதயகுமார்?

read more
யார் இந்த ஜெகத் கஸ்பர் ?

யார் இந்த ஜெகத் கஸ்பர் ?

விபசாரிக்கும் நியாயம் வேண்டும் என்றார் ஏசு பிரான். ஆனால், ஆ.ராசாவை ஊடகங்கள் வேட்டை நாய்களாக துறத...
read more
சிற்றுயிர்களால் ஆனது இந்த உலகு

சிற்றுயிர்களால் ஆனது இந்த உலகு

read more
இந்த விஷத்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதீர்கள்..!

இந்த விஷத்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்காதீர்கள்..!

read more