திறமை மிக்க எழுத்தாளர் யார்?

திறமை மிக்க எழுத்தாளர் யார்?

கெட்டவனைக் காட்டிடுவது எளிதான காரியம், ஓரளவு திறமை பெற்ற எழுத்தாளனுக்கு. நல்லவனைக் காட்டிடும் எழுத்தோவியம் தந்திடுவதும் எளிதுத...
read more