கிரக சேர்க்கையை கவனிப்பது எப்படி ?

கிரக சேர்க்கையை கவனிப்பது எப்படி ?

read more
பெண்களின் ஜாதகத்துக்கு மட்டுமே உள்ள சில சிறப்பு இயல்புகள் மற்றும் பொதுவான பலன்கள்

பெண்களின் ஜாதகத்துக்கு மட்டுமே உள்ள சில சிறப்பு இயல்புகள் மற்றும் பொதுவான பலன்கள்

பெண்கள் ஜாதகத்துக்கு மட்டுமே உள்ள சில சிறப்பு இயல்புகளையும் பொதுவான பலனையும் காண்போம் ஒரு பெண்...
read more
கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஜோதிட தற்கால பலம் விதிகள்

கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஜோதிட தற்கால பலம் விதிகள்

ஒரு கிரகத்துக்கு மற்றொரு கிரகம் 1,5,6,7,8,9 இவ்விடங்களில் இருந்தால் அது அதற்கு தற்கால சத்துரு கிரகம் எ...
read more
கரணம் என்றால் என்ன ?

கரணம் என்றால் என்ன ?

read more
ராஜயோகங்கள் இருந்தும் பலனளிக்காமல் போவதற்கான காரணம்  !

ராஜயோகங்கள் இருந்தும் பலனளிக்காமல் போவதற்கான காரணம் !

read more
யோகங்கள் பலவிதம் ! ஒவ்வொன்றும் ஓரு விதம் !

யோகங்கள் பலவிதம் ! ஒவ்வொன்றும் ஓரு விதம் !

read more
பரிவர்த்தனை யோகம் குறித்த விளக்கம்

பரிவர்த்தனை யோகம் குறித்த விளக்கம்

பரிவர்த்தனை யோகம் இரண்டு கிரகங்கள் இடம் மாறி ஒன்றின் வீட்டில் மற்றொன்று அமர்வது பரிவர்த்தனை யோ...
read more
விரைய ஸ்தானம் எனும் 12ம் வீடு குறித்த விளக்கம் !

விரைய ஸ்தானம் எனும் 12ம் வீடு குறித்த விளக்கம் !

read more
லாப ஸ்தானம் எனும் 11 ம் வீடு குறித்த விளக்கம் !

லாப ஸ்தானம் எனும் 11 ம் வீடு குறித்த விளக்கம் !

read more
புண்ணியம் செய்து உள்ளோமா என்று ஜோதிடம் மூலம் எப்படி அறிவது ?

புண்ணியம் செய்து உள்ளோமா என்று ஜோதிடம் மூலம் எப்படி அறிவது ?

குழந்தைக்கு ஜாதகம் எழுதும்போது முதலில் எழுதும் பாடல் இது. பதவீ பூர்வ புண்ணியானாம்’ என்ற வாசகம், ...
read more