உலகம் அழியுமா?

உலகம் அழியுமா?

தென் அமெரிக்காவின் ஆதி நாகரிங்களுள் ஒன்றான மாயா நாகரிக மக்களின் நாள் காட்டி 2012 டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி உலகம் அழியும் என ஆருடம் கூறி பீத...
read more