முத்தமிட்டால் ஆயுள் அதிகரிக்கும்.?!

முத்தமிட்டால் ஆயுள் அதிகரிக்கும்.?!

 உலகின் மிகப்பழமையான காதல் பாடல் நான்காயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பே யூப்ரடிஸ் – டைக்ரீஸ் நதிகளுக்கிடையே தோன்றிவிட்டது. ஒவ்வொரு ...
read more
உலகில் உள்ள சில விலங்குகளின்  ஆயுள்

உலகில் உள்ள சில விலங்குகளின் ஆயுள்

எது ஆகும் யாராலே ஆகும் என்றெல்லாம் நாம் பயந்து கொண்டிருக்கத் தேவையில்லை ! நம்மாலே ஆகும் என்ற நம்...
read more