இஞ்சியின்  மருத்துவ  குணம்  !

இஞ்சியின் மருத்துவ குணம் !

உணவில் சுவையூட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படும் இஞ்சி பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இயற்கை மருத்துவ முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. ச...
read more