இந்தியாவில் உருவாகி வரும் மிகப் பிரமாண்டமான கோயில்கள்

இந்தியாவில் உருவாகி வரும் மிகப் பிரமாண்டமான கோயில்கள்

read more
இந்தியாவில் இயங்கும் ஒரே தனியார் ரயில் ஆச்சர்ய தகவல்!

இந்தியாவில் இயங்கும் ஒரே தனியார் ரயில் ஆச்சர்ய தகவல்!

read more
இந்தியாவில் உள்ள அணு உலைகள்

இந்தியாவில் உள்ள அணு உலைகள்

1. தாராப்பூர்-மகராஷ்டிரா, அணு உலைகளின் எண்ணிக்கை-4, உற்பத்தி நடுவம்-10 யூனிட்கள், உற்பத்தி திறன்-1400 மெ...
read more