உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான்!

உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான்!

உலகிலேயே மிகப்பெரிய நஷ்டஈடு வாங்கிய மனிதர் இவர்தான். கந்துவட்டிக்கு பணம் வாங்கி, அதை கட்டமுடியாத நிலையில், அந்த கந்துவட்டிக் கும...
read more
உலகிலேயே மிகப் பெரிய முத்து

உலகிலேயே மிகப் பெரிய முத்து

சிப்பிக்குள் தோன்றும் கெட்டியான பொருளே முத்து. ஏதாவது ஒரு பொருள் சிறிய முத்துச்சிப்பியின் ஓட்ட...
read more
உலகிலேயே அதிக ஆஸ்தி கொண்ட கடவுள்

உலகிலேயே அதிக ஆஸ்தி கொண்ட கடவுள்

read more