வள்ளலார் என்னும் வாழ்வியல் சகாப்தம் !

வள்ளலார் என்னும் வாழ்வியல் சகாப்தம் !

வள்ளலார் பிறந்த பிறகுதான் பயிர்ச் செடிகளுக்கும் ஒரு பாசமுள்ள அன்னை உண்டு என்று உலகுக்குத் தெரிந்தது. அகத்தே கருத்தும், புறத்தே வ...
read more