கிழமைகள் ஏற்பட்டது எப்படி?

கிழமைகள் ஏற்பட்டது எப்படி?

கிழமைகளுக்கு பெயர் வந்த வரலாறு ஒரு சுவையான கதை. மனிதனின் வரலாறு ஆரம்பமான காலத்தில் கிழமைகளுக்குப் பெயர் கிடையாது. அப்போதெல்லாம் ...
read more