கடலை சுத்தப்படுத்தும் ‘பைட்டோபிளாங்க்டான்’

கடலை சுத்தப்படுத்தும் ‘பைட்டோபிளாங்க்டான்’

நிலத்தில் எப்படி மரங்கள் கார்பன்டை ஆக்சைடை எடுத்துக் கொண்டு ஆக்சிஜனை வெளியிடுகிறதோ அதே போல் கடலுக்குள் இருக்கும் கார்பன்டை ஆக்...
read more
 கடலை கட்டுப்படுத்திய சித்தர் பெருமான்

 கடலை கட்டுப்படுத்திய சித்தர் பெருமான்

read more