உண்மையே கடவுள்.!

உண்மையே கடவுள்.!

நாராயணமூர்த்தியின் வெற்றி பயணம் பத்தாயிரம் ரூபாயில் தொடங்கியது. பொறியியல் பட்டதாரியான நாராயணமூர்த்தி, தனது நண்பர்கள் ஆறு பேரோட...
read more
உலகிலேயே அதிக ஆஸ்தி கொண்ட கடவுள்

உலகிலேயே அதிக ஆஸ்தி கொண்ட கடவுள்

read more