கரணம் என்றால் என்ன ?

கரணம் என்றால் என்ன ?

கரணம் என்பது திதியில் பாதியாகும். அதாவது 6-டிகிரி கொண்டது ஒரு கரணம் ஆகும். கரணங்கள் மொத்தம் 11 ஆகும். அவையாவன: 1. பவ, 2. பாலவ, 3. கெலவ, 4. தைதூல...
read more