தரங்கிணி தந்த தீர்த்தர்

தரங்கிணி தந்த தீர்த்தர்

read more
பூஜ்யம் தந்த இந்தியா

பூஜ்யம் தந்த இந்தியா

    பூஜ்யத்தை உலகுக்கு அளித்தது இந்தியாதான். கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னரே பூஜ்யத்தை இந்தியர்...
read more
 விதவைக்கு குழந்தை வரம் தந்த சாங்கதேவர்

 விதவைக்கு குழந்தை வரம் தந்த சாங்கதேவர்

read more
படைவீரர்களுக்கு தண்ணீர் தந்த பெருமான்

படைவீரர்களுக்கு தண்ணீர் தந்த பெருமான்

  ராஜேந்திரப்பாண்டியன் மதுரையை ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த காலம். தனது தந்தை குலபூஷண் பாண்டியன் கா...
read more
காயசித்தி யோகம் தந்த காகபுஜண்டர்

காயசித்தி யோகம் தந்த காகபுஜண்டர்

read more