மனிதன் தனது மனதை அடக்கியாள முடியுமா ?

மனிதன் தனது மனதை அடக்கியாள முடியுமா ?

ஒரு ஆமை தன்னை தானே அடக்கிகொண்டு தற்காத்துக்கொள்ள தனது உடலுறுப்புகள் முழுவதும் தன்னுடைய ஓட்டுக்குள் அடக்கிகொள்வதுபோல்…. முழும...
read more