‘தமிழ்நாடு தமிழருக்கே.!’

‘தமிழ்நாடு தமிழருக்கே.!’

‘சலிப்பு, ஓய்வு இரண்டும் தற்கொலைக்குச் சமம்’-இந்த வார்த்தைகளைச் சொன்னவரும், இந்த வார்த்தைகளை வாழ்க்கையாகக் கொண்டவருமான பெரியார...
read more