நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தீவு

நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும் தீவு

அமெரிக்காவில் உள்ள தேசிய அறிவியல் நிறுவனம் கடலில் ஒரு ஆய்வை செய்து வருகிறது. அந்த ஆய்வில் அண்டார்டிக் துருவப் பகுதியிலுள்ள ராஸ் ...
read more