மௌனத்தால் வ(ரும்)ந்த நன்மை.!

மௌனத்தால் வ(ரும்)ந்த நன்மை.!

யுகதர்மம் என்றுள்ளது. அந்தந்த யுகங்களில் தர்மமும் மாறுவதுண்டு. கிருத யுகம், திரேதா யுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம் என 4 யுகங்கள். தானே...
read more