கெட்டப் பெண்ணிடமும்… நல்லப் பெண்ணிடமும்…?

கெட்டப் பெண்ணிடமும்… நல்லப் பெண்ணிடமும்…?

 பெண்டாட்டியை அடிப்பவன், அவளுக்கு 3 நாள் ஓய்வு கொடுத்து, தானும் 3 நாள் பட்டியினிருப்பாள் – சுவிட்சர்லாந்து.  இந்த உலகில் அமைதியை...
read more