சைக்கிளுக்காக ஒரு பாலம்

சைக்கிளுக்காக ஒரு பாலம்

பிரமாண்டமான சைக்கிள் பாலம் நம் நாட்டில் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்களை மனிதனாகக் கூட மதிப்பதில்லை. அது ஏழைகளின் வாகனம். அதை ஓட்டுபவன் ஏழை...
read more