முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் ராஜ நாகம்

முட்டையிட்டு குஞ்சு பொரிக்கும் ராஜ நாகம்

உலகில் கிட்டத்தட்ட 2,900 வகையான பாம்பு இனங்கள் உள்ளன. இவற்றில் 10 செ.மீ. நீளம் கொண்ட ‘நூல்’ பாம்பு முதல் 28 அடி நீளம் கொண்ட ‘அனகோண்டா&...
read more