மனிதன் தனது மனதை அடக்கியாள முடியுமா ?

மனிதன் தனது மனதை அடக்கியாள முடியுமா ?

ஒரு ஆமை தன்னை தானே அடக்கிகொண்டு தற்காத்துக்கொள்ள தனது உடலுறுப்புகள் முழுவதும் தன்னுடைய ஓட்டுக்குள் அடக்கிகொள்வதுபோல்…. முழும...
read more
அருணா ஷான்பாக் – கருணையைக் கொல்ல முடியுமா..?

அருணா ஷான்பாக் – கருணையைக் கொல்ல முடியுமா..?

read more
கடல்நீரைக் குடித்து மனிதன் உயிர் வாழ முடியுமா?

கடல்நீரைக் குடித்து மனிதன் உயிர் வாழ முடியுமா?

read more