பரிவர்த்தனை யோகம் குறித்த விளக்கம்

பரிவர்த்தனை யோகம் குறித்த விளக்கம்

பரிவர்த்தனை யோகம் இரண்டு கிரகங்கள் இடம் மாறி ஒன்றின் வீட்டில் மற்றொன்று அமர்வது பரிவர்த்தனை யோகம் ஆகும்! இந்த யோகத்தால் இடம் மாற...
read more
காயசித்தி யோகம் தந்த காகபுஜண்டர்

காயசித்தி யோகம் தந்த காகபுஜண்டர்

read more