‘ரத்தப் பணம்’ பற்றி தெரியுமா..?!

‘ரத்தப் பணம்’ பற்றி தெரியுமா..?!

‘பிளாக் மணி’ என்ற கறுப்புப் பணம் கேள்வி பட்டிருக்கிறோம், ‘ஒயிட் மணி’ என்ற வெள்ளைப் பணம் பற்றியும் கேள்வி பட்டிருக்கிறோம். &#...
read more