வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

வெற்றி பெற வாழ்க்கையில் ஓட வேண்டும்!

தனக்கு நடந்த பாராட்டுக் கூட்டத்தில் பேசி முடித்து இறங்கிய நண்பர், வருத்தத்துடன் சொன்னார்: “நான் வெற்றி பெற்ற பிறகு இவ்வளவு பேரும...
read more
நிகழ்காலம் வாழ்க்கையில் தீர்மானிப்பது ?

நிகழ்காலம் வாழ்க்கையில் தீர்மானிப்பது ?

read more
வாழ்க்கையில் ஒருவரின்  உணவுகளை தீர்மானிப்பது

வாழ்க்கையில் ஒருவரின் உணவுகளை தீர்மானிப்பது

read more
வாழ்க்கையில் முக்கியமாக  தவிர்த்துவிட வேண்டியது

வாழ்க்கையில் முக்கியமாக தவிர்த்துவிட வேண்டியது

read more
வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைய

வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைய

நம்மை நோக்கி வீசப்படும் ஒவ்வொரு கல்லையும் சாமர்த்தியமாக பிடித்து படிக்கற்க்களாக்கிக் கொள்ளவே...
read more
வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களை  நினைத்தால்

வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களை நினைத்தால்

read more
வாழ்க்கையில் வியத்தகு மாற்றத்தை அடைய

வாழ்க்கையில் வியத்தகு மாற்றத்தை அடைய

read more