“விடாமல் நன்மை செய்.!”

“விடாமல் நன்மை செய்.!”

நீ மற்றவரிடம் காட்டும் அன்பு உன் பலவீனமாகப் பார்க்கப்படலாம். ஆனாலும் அன்பாக இரு. நீ அடுத்தவருக்காகச் செய்யும் உதவி அறியப்படாமல் ...
read more