விற்பனைப் பொருளான குடிநீர்

விற்பனைப் பொருளான குடிநீர்

கடந்த தலைமுறை வரை குடிக்கும் நீர் ஒரு விற்பனைப் பொருளாக மாறும் என்று யாரும் நினைத்துக் கூட பார்த்ததில்லை. மக்களுக்கு மிக முக்கிய...
read more