857 நாட்கள் ஆட்சி செய்த மாமனிதர்.!

857 நாட்கள் ஆட்சி செய்த மாமனிதர்.!

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே வரும் அபூர்வமான நாள் பிப்ரவரி 29. அந்த நாள் மாமனிதர் மொரார்ஜி தேசாயின் பிறந்த நாள் எனும்போது அ...
read more