அம்மா…. என் அம்மா….

அம்மா…. என் அம்மா….

  எத்தனையோ தவறுகள் செய்தும் எதையும்  நினைவில் கொள்ளாதவள் எத்தனயோ வலிகள் தந்தும் எதையும் தாங்கிக் கொண்டவள் எத்தனையோ அவளிடம் பெற...
read more