சோழ மண்ணில்

சோழ மண்ணில்

கங்கை கொண்ட சோழபுரம் வைத்தீசுவரன் கோயிலில் இருந்து ஒரே நேர் சாலை, 34 கி.மீ. அணைக் கரையை வந்தடைந்தோம். அணைக்கரையின் இரு பாலங்களையும் ...
read more
திராவிட மண்ணில் மூக்கறுப்பு யுத்தம் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறும் வரலாற்று ஆய்வாளர் !

திராவிட மண்ணில் மூக்கறுப்பு யுத்தம் நடைபெற்றுள்ளதாக கூறும் வரலாற்று ஆய்வாளர் !

read more