இறைவா உன் கருணையால்….

இறைவா உன் கருணையால்….

கதிரோன் வருமுன் விழித்திடல் வேண்டும் விழித்தும் உனை நான் தொழுதிடல் வேண்டும் தொழுததும் பணிகள் தொடர்ந்திடல் வேண்டும் தொடர்ந்த பண...
read more